Konto Wsplnoty

Getin Noble Bank S.A. Od. II Katowice
03-1560-1111-0000-9070-0010-1280

Sprawozdania

Zupa w Kato

Go?cie

Today0
Yesterday3
Week9
Month47
All146001

Facebook - Wsplnota Dobrego Pasterza i przyjaciele


Wsplnota Dobrego Pasterza

ULICA, SZPITALE, O?RODKI, DOMY...

Spotykamy si? na co dzie? z m?odymi, ktrzy do?wiadczaj? r?nych form ubstwa i zagubienia.

Prbujemy by? obecni tam gdzie toczy si? ich ?ycie. Cz?sto s? to osoby uzale?nione od narkotykw, nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS. Kierujemy si? tak?e do rodzin dotkni?tych problemami swoich dzieci.

Wsplnota jest rwnie? miejscem umocnienia dla tych, ktrzy podj?li wysi?ek ?ycia w trze?wo?ci.


EWANGELIZACJA I PROFILAKTYKA...

Prowadzimy na terenie Polski rekolekcje i spotkania dla m?odzie?y oraz doros?ych. Realizujemy autorskie programy profilaktyczne. Korzystamy z mo?liwo?ci jakie daj? media aby dotrze? do jak najszerszej grupy osb.

JAKO WSPLNOTA S?U?YMY W RAMACH TRZECH DOMW:

1. Pos?uga w Punkcie Misyjnym w Katowicach

Obecno?? w punkcie w ka?dy poniedzia?ek i wtorek 1000-1800

czwartek od 1200-2000 w tym "Wieczt Dobrej Nowiny" czyli Adoracja Naj?wi?tszego Sakramentu oraz okazja do spowiedzi od 1700, Eucharystia od 1800

"Czuwanie w intencji osb ubogich, uzale?nionych i ich rodzin" Ka?dy I pi?tek miesi?ca
Ko?ci? NSPJ Katowice, ul. Oblatw 12, godz. 1900 adoracjaNaj?wi?tszego Sakramentu i okazja do spowiedzii o 1930
Eucharystia

Dni rozes?ania - obecno?? w miejscach gdzie ?yj? i gromadz? si? osoby ubogie (ulice, o?rodki, szpitale itp) ?rody i pi?tki

2. Pos?uga w Domu ?ycia w Gralach

3. Pos?uga w Klubie M?odzie?owym "Wysoki Zamek"

Obecno?? i otwarto?? na cz?owieka, indywidualne spotkania i rozmowy, oferta sp?dzania wolnego czasu w ka?dy wtorek i ?rod? 1600-2200, czwartek 2000-2200 , pi?tek i sobot? 1600-2300

Organizujemy "Spotkania z ciekawym cz?owiekiem", koncerty, dyskoteki, wieczory muzyczne i filmowe, r?nego rodzaju warsztaty, spotkania klasowe czy biznesowe i wiele innych.

Ponadto imprezy okoliczno?ciowe typu jubileusze urodzin oraz ?lubw, chrzciny, komunie, wesela, stypy, wieczory paniejskie i kawalerskie.

Organizujemy rwnie? wolontariat m?odym, w ramach ktrego nabywaj? umiej?tno?ci ?ycia w spo?ecze?stwie, organizowania sobie pracy, sumienno?ci, odpowiedzialno?ci co przygotowuje do wej?cia w doros?o?? i prawid?owego zafunkcjonowania w ?rodowisku a jednocze?nie pomagaj? i s?u?? sobie wzajemnie.
NASZE REFLEKSJE O S?U?BIE...

Co to jest s?u?ba?
- S?u?ba to oddanie siebie do dyspozycji innych. Koncentrowanie si? na ich potrzebach.

W jaki sposb mo?na s?u?y? we wsplnocie?
- S?u?ba we Wsplnocie to przede wszystkim danie czasu, serca i gotowo?ci. Przyj?cie ka?dego kogo Bg do nas przy?le, w s?uchaniu si? w jego potrzeby, nawet te niewypowiedziane.

Po co s?u?y??
- Dla mnie potrzeba s?u?by wynika z osobistego do?wiadczenia Boga i ch?ci pj?cia za Chrystusem. On s?u?y? ludziom i to jest dla mnie najwa?niejszy argument.

Komu s?u?ymy?
- To Bg decyduje komu s?u?ymy. On przyprowadza ludzi. My staramy si? przyjmowa? wszystkich.

Autorytety o s?u?bie
- Pierwszym autorytetem i wzorcem s?u?by ludziom jest Jezus Chrystus. Drugim w kolejno?ci, nieocenionym dla mnie nauczycielem s?u?enia bli?nim pe?nego m?dro?ci jest Matka Teresa.

Postawa s?u??cego
- Kiedy s?u?ymy najwa?niejszy jest cz?owiek, ktremu s?u?ymy, to co moje schodzi na dalszy plan. Ka?dy cz?owiek jest skarbem. Za ka?dego cz?owieka Jezus poszed? na krzy? i tak chcia?bym umie? podchodzi? do cz?owieka, ktry staje w naszych drzwiach.

Pozwoli? Bogu dzia?a?
- Najtrudniejsz? rzecz? jakiej trzeba si? nauczy? chc?c s?u?y? ludziom to pogodzenie si? z faktem, ?e sam z siebie jestem bezsilny i nic nie mog? zrobi?. Koniec dnia s?u?by to oddanie wszystkich wydarze? dnia Bogu.

Jak dzieli? si? wiar??
- Aby dzieli? si? wiar? trzeba t? wiar? najpierw stara? si? ?y?. Nie mo?na dzieli? si? czym?, co ma si? tylko w teorii. Je?li staramy si? ?y? wiar?, ?y? Bogiem, to potrzeb? serca stanie si? dzielenie t? wiar?. A jak to robi?? Wa?ne dla mnie zdanie ks. G. Gilbert: „ ?y? tak, by dla ludzi wok? by?oby nawet nie do pomy?lenia, ?e Bg mg?by nie istnie?.”

Spotkanie z cz?owiekiem – osob?, a nie t?umem
- Sam kiedy? do?wiadczy?em tego, ?e dla Boga nikt z nas nie jest anonimowy. Chrystus nie idzie na krzy? za wszystkich ludzi naraz. On idzie na krzy? za ka?dego z nas z osobna, za ka?dego po imieniu. Ka?dy z nas, ludzi jest dla Niego bezcenny, jedyny. Ucz? si? tego, by w?a?nie tak podchodzi? do ludzi. Nie jestem w stanie patrze? na ka?dego cz?owieka tak, jakby by? najwa?niejszy dla mnie, ale staram si? pami?ta?, ?e stoj?cy przede mn? cz?owiek jest tym jedynym dla mojego Pana. Nawet je?li tego nie rozumiem, to mi wystarczy.

Zdolno?? s?uchania
- Zdolno?? s?uchania - najpierw trzeba chcie? s?ucha?, znale?? na to czas i odda? go temu, kogo chc? s?ucha?. ?atwiej gdy jeszcze mu ma si? w sobie ciekawo??, dzi?ki ktrej chce si? poznawa? innych ludzi.

Fascynacja cz?owiecze?stwem
- Ka?dy cz?owiek jest niepowtarzalny, inny. Jest bogactwem samym w sobie. Nie ma ludzi byle jakich, czasem trzeba tylko po?wi?ci? wi?cej czasu i uwagi komu? kto sprawia takie wra?enie. Je?li uda si? przebi? przez t? mask? odkrywa si? niesamowite.

Pos?uga w imi? Jezusa
- Wszystko co robi? w ?yciu, chc? robi? w imi? Jezusa. Jasne, ?e mi to nie wychodzi, ale taki jest mj wybr, ktry podtrzymuj? codziennie. Jedn? z form jest: „S?u?y? Panu ukrytemu w niemej rozpaczy ubogich” - Matka Teresa

Cena pos?ugi
- „Je?li masz mi?kkie serce, to musisz mie? tward? d..., bo regularnie b?dziesz w ni? kopany.” - Marek Kota?ski
S?u?ba to sposb wychodzenia do ludzi. Mo?na wychodzi? do ludzi na dwa sposoby – kryj?c si? za podwjn? gard? jak bokser, lub z szeroko rozpostartymi r?koma. Oczywi?cie w tej drugiej sytuacji wystawiamy si? na ciosy, ale tylko w niej kto? b?dzie mg? podej?? i si? przytuli?, je?li b?dzie tego potrzebowa?.

My?lenie w kategoriach Ewangelicznych
- Patrzenie na ka?dego cz?owieka, jako wartego tego, ?e sam Bg za niego umiera. Warto?ci cz?owieka nie okre?la to co posiada, gdzie pracuje i ile zarabia, ale to, ?e jest cz?owiekiem. Cz?owiekiem, ktrego ?ycie nie jest ograniczone do tego ?wiata. Cz?owiek nie jest stworzony do roboty, tylko do wieczno?ci i mi?o?ci.

Mi?o??
- Mi?o?? to chcie? dobra drugiej osoby. Pozwoli? mu wzrasta?. By? przy nim, by piel?gnowa?, gdy jest s?aby i cieszy? si?, gdy staje si? mocniejszy.

Wymagania
- Jedyne wymaganie dotycz?ce s?u?by to powiedzie? Bogu „TAK”. S?u?ba Bogu i ludziom mo?e mie? r?ne formy, ale ka?dy z nas jest do niej powo?any.

Modlitwa
- „Je?li si? modli? b?dziemy - uwierzymy. Je?li uwierzymy – kocha? b?dziemy. Je?li pokochamy – zapragniemy s?u?y?. Tylko wtedy przemienimy nasze mi?o?ci do Boga w czyn prawdziwy, gdy s?u?by nasze oddamy Chrystusowi ukrytemu w niemej rozpaczy ubogich.” - Matka Teresa
Bez relacji z Bogiem nie mg?bym dosta? warto?ci drugiego cz?owieka. Bez relacji z Bogiem nie ma pragnienia s?u?by, a nie ma relacji z Bogiem bez modlitwy.

Kalendarz Wsplnoty

January 2022
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zrzutka

na wyjazd z Ubogimi
do teatru

30 lat Punktu Misyjnego - film

Czuwanie "Solidarni z Ubogimi"

Pierwszy pi?tek m-ca Msza Sw. o uzdrowienie - u Oblatw

19.00 adoracja
19.30 Eucharystia
Modlitwa
B?ogos?awie?stwo

Godzina ?wi?ta

Klub "Wysoki Zamek"

Klub Wysoki Zamek - dajmy m?odym alternatyw?, klub m?odzie?owy

 

Punkt Misyjny

Opolska 9 - punkt misyjny

Dom ?ycia