Konto Wsplnoty

Getin Noble Bank S.A. Od. II Katowice
03-1560-1111-0000-9070-0010-1280

Sprawozdania

Zupa w Kato

Go?cie

Today0
Yesterday3
Week9
Month47
All146001

Facebook - Wsplnota Dobrego Pasterza i przyjaciele


Wsplnota Dobrego Pasterza

Albowiem tak mwi Pan Bg: Oto Ja sam b?d? szuka? moich owiec i b?d? mia? o nie piecz?. Jak pasterz dokonuje przegl?du swojej trzody, wtedy gdy znajdzie si? w?rd rozproszonych owiec, tak Ja dokonam przegl?du moich owiec i uwolni? je ze wszystkich miejsc, dok?d si? rozproszy?y w dni ciemne i mroczne (...) Ja sam b?d? pas? moje owce i Ja sam b?d? je uk?ada? na legowisko-wyrocznia Pana Boga.Zagubion? odszukam, zab??kan? sprowadz? z powrotem, skaleczon? opatrz?, chor? umocni?, a t?ust? i mocn? b?d? ochrania?. B?d? pas? sprawiedliwie.

Ez 34,11-16

W 1987 r. O.Ryszard Siera?ski ze Zgromadzenia Misjonarzy Oblatw NMP przyjecha? do Katowic aby pe?ni? swoj? pos?ug? w?rd ludzi ubogich, ?yj?cych na marginesie spo?ecze?stwa. Krtko p?niej, wok? niego zacz?li gromadzi? si? m?odzi ludzie szukaj?cy Boga, b?d? chc?cy dzieli? si? swoim do?wiadczeniem wiary z innymi, szczeglnie lud?mi ubogimi,

21.12.1993 r.

Arcybiskup Damian Zimo? w imieniu Ko?cio?a oficjalnie powo?a? do ?ycia i s?u?by Wsplnot? Dobrego Pasterza

S?u?ba

Spotykamy si? na co dzie? z m?odymi, ktrzy do?wiadczaj? r?nych form ubstwa i zagubienia.

Prbujemy by? obecni tam gdzie toczy si? ich ?ycie. Cz?sto s? to osoby uzale?nione od narkotykw, nosiciele wirusa HIV i chorzy na AIDS. Kierujemy si? tak?e do rodzin dotkni?tych problemami swoich dzieci.

Ewangelizacja

Prowadzimy na terenie Polski rekolekcje

i spotkania dla m?odzie?y oraz doros?ych. Realizujemy autorskie programy profilaktyczne. Korzystamy z mo?liwo?ci jakie daj? media aby dotrze? do jak najszerszej grupy osb.

Siedziba Wsplnoty PUNKT MISYJNY

Nasz pierwszy Dom w Katowicach na ul.Opolskiej

Siedziba Wsplnoty w Katowicach jest miejscem spotka?, modlitwy i s?u?by od 1990 roku. Spe?nia funkcje bazy dla wszelkiej s?u?by na zewn?trz.

Cz??? punktu misyjnego. Jest miejscem przyjmowania osb uzale?nionych.

Umo?liwia pomoc w podj?ciu leczenia oraz podstawow? opiek? sanitarno medyczn? dla m?odzie?y bezdomnej.

Tu ka?dy jest oczekiwany, ka?dy zostanie przyj?ty, bo wiemy, ?e ka?dy cz?owiek jest ukochany przez Boga i ka?dy ma swoj? histori?, ktra jest histori? ?wi?t?.

Bg nikogo nie wyklucza i daje swoje ?ycie za ka?de ze swoich dzieci

W 1995 r. powsta? DOM ?YCIA

we wsi Grale obok Wo?nik ?l?skich


Dom ?ycia w Gralach to miejsce tworzenia si? wsplnoty ?ycia osb r?nych stanw, otwarte na przyjmowanie osb potrzebuj?cych, z ktrymi Wsplnota ma kontakt.

Sercem Domu jest Kaplica,

miejsce wsplnej i indywidualnej modlitwy. Tu rodzi?o si? nowe ?ycie wielu ludzi, z ktrymi mogli?my dzieli? codzienno??.

W Domu ?ycia mog? znale?? dla siebie bezpieczne miejsce osoby chc?ce od nowa budowa? swoje ?ycie. Jedni zostaj? kilka tygodni, inni miesi?cy, lub na sta?e.

Grale to dobre miejsce dla tych, ktrzy chc? odpocz?? od zgie?ku codzienno?ci,

czy po prostu pozna? Wsplnot?.

Przez kilka lat posiadali?my strusie i mo?na by?o naby? u nas strusie jajko, ktre mog?o zast?pi? a? 30 jaj od kury…

Obecnie mamy stado kz, dzi?ki ktrym mo?emy sprzedawa? pyszny, robiony naturalnie kozi ser (bia?y i w?dzony).

23 maja 2002 r. otworzyli?my

Klub dla m?odych "WYSOKI ZAMEK"

Klub jest knajp? – miejscem, w ktrym m?odzi ludzie mog? sp?dza? swj wolny czas bez alkoholu i narkotykw.

Organizujemy r?nego rodzaju spotkania i warsztaty aby przyci?gn?? jak najwi?cej m?odych.

Naszym celem jest promowanie zabawy na trze?wo.


Aby trafi? do szerokiego grona odbiorcw proponujemy r?norodn? ofert?, na ktr? sk?adaj? si? nast?puj?ce elementy:warsztaty klubowe, wieczory muzyczne, wieczory klubowe, scena otwarta…

KONCERTY

Zagra?o u nas wiele znanych zespo?w: Armia,

Maleo Reggae Rockers, Izrael, Natanael

oraz wiele zespo?w rozpoczynaj?cych karier?.

IMPREZY

OKAZJONALNE

Proponujemy imprezy tupu: komunia, wesela, chrzciny,

urodziny, spotkania klasowe, spotkania biz nesowe,

konferencje i wiele innych.

WIECZORY MUZYCZNE

Dyskoteki i karaoke, ktre przysi?gaj? m?odych ludzi

SPOTKANIA Z CIEKAWYM CZ?OWIEKIEM

Zapraszamy znane osoby, ktre dziel? si? tym co osi?gn??y

oraz tym w jaki soposb odkryli sens ?ycia czyli o spotkani Chrystusa w ich ?yciu

Mamy g??bok? ?wiadomo??, ?e nie dotrzemy swoimi dzia?aniami do wszystkich potrzebuj?cych, dlatego staramy si? robi? co tylko mo?liwe, a reszt? zawierzamy

Chrystusowi i Jego Mi?osierdziu

tak wi?c zapraszamy do w??czenia si? w nasz? s?u?b? poprzez modlitw?.

.

Kalendarz Wsplnoty

January 2022
S M T W T F S
26 27 28 29 30 31 1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31 1 2 3 4 5

Zrzutka

na wyjazd z Ubogimi
do teatru

30 lat Punktu Misyjnego - film

Czuwanie "Solidarni z Ubogimi"

Pierwszy pi?tek m-ca Msza Sw. o uzdrowienie - u Oblatw

19.00 adoracja
19.30 Eucharystia
Modlitwa
B?ogos?awie?stwo

Godzina ?wi?ta

Klub "Wysoki Zamek"

Klub Wysoki Zamek - dajmy m?odym alternatyw?, klub m?odzie?owy

 

Punkt Misyjny

Opolska 9 - punkt misyjny

Dom ?ycia