Szanujemy prywatno?? naszych u?ytkownikw i chcemy, aby korzystaj?c z naszych witryn czuli si? bezpiecznie. Poni?ej przedstawiamy fragment naszej Polityki prywatno?ci odnosz?cy si? do tzw. plikw Cookies.
Szanowny U?ytkowniku!

    Kiedy wchodzisz na strony naszych witryn, na dysku Twojego komputera mog? by? zapisywane tzw. ciasteczka (ang. cookies), czyli niewielkie pliki tekstowe wysy?ane przez nasz serwer albo serwisy, do ktrych odwo?ujemy si? w naszych witrynach, np. pokazuj?c multimedia.
    Ciasteczka i podobne technologie u?ywane s? w witrynach internetowych przede wszystkim ze wzgl?du na wygod? u?ytkownikw, m.in po to, by jak najlepiej dostosowa? tre?ci i funkcje witryny do ich potrzeb i oczekiwa?, a tak?e w celach statystycznych.
    Pliki ciasteczek wysy?amy wyj?tkowo. S?u?? one tworzeniu statystyk, ktre pomagaj? dostosowa? zawarto?? stron do oczekiwa? u?ytkownikw, zapami?taniu preferowanego wygl?du stron, np. ustawionego rozmiaru czcionki, odnotowaniu faktu g?osowania w prowadzonych ankietach albo wykonaniu przez u?ytkownika kilkuetapowych czynno?ci (np. dodania artyku?u, dokonania zakupu w naszym sklepie internetowym). Korzystamy rwnie? z ciasteczek s?u??cych dopasowaniu wy?wietlanych reklam do zainteresowa? odwiedzaj?cych witryny.
    Oprcz ciasteczek wysy?anych z naszego serwera za po?rednictwem naszych witryn, pliki cookies mog? by? wysy?ane tak?e z serwerw stron, do ktrych si? odwo?ujemy, np. YouTube czy serwisw spo?eczno?ciowych.
    Zapisywanych na Twoim komputerze informacji wysy?anych z naszego serwera nigdzie nie gromadzimy i w ?aden sposb nie przetwarzamy.
    Ka?dy u?ytkownik mo?e zmieni? ustawienia dotycz?ce ciasteczek w u?ywanej przez siebie przegl?darce, w tym zupe?nie wy??czy? mo?liwo?? ich zapisywania. Je?li nie wy??czysz mo?liwo?ci zapisywania ciasteczek pochodz?cych z naszych witryn, oznacza to Twoj? zgod? na ich zapisywanie i przechowywanie w komputerze.
    Je?eli zdecydujesz si? na odrzucenie wszystkich ciasteczek, nie b?dzie mo?liwe korzystanie z niektrych tre?ci tre?ci i us?ug udost?pnianych w naszych witrynach, w szczeglno?ci wymagaj?cych logowania. Wy??czenie ciasteczek nie powoduje natomiast braku mo?liwo?ci przegl?dania stron w naszych witrynach.

Jak wy??czy? ciasteczka?

Ka?dy u?ytkownik Internetu mo?e dostosowa? poziom ochrony przed ciasteczkami do swoich preferencji, w tym ca?kowicie zablokowa? mo?liwo?? pozostawiania plikw cookies. Zwi?ksza to poziom bezpiecze?stwa i ochrony danych, ale mo?e tak?e uniemo?liwia? niektre funkcje, np. zalogowanie si? do witryny.

Informacje na temat ustawie? dotycz?cych ciasteczek w poszczeglnych przegladarkach dost?pne s? na poni?szych stronach:

w przegl?darce Opera
w przegladarce Firefox
w przegl?darce Chrome
w przegl?darce Internet Explorer
w przegl?darce Safarii

Je?li korzystasz z urz?dzenia przeno?nego (telefon, smartfon, tablet), zapoznaj si? z opcjami dotycz?cymi ochrony prywatno?ci w dokumentacji na stronie internetowej producenta Twojego urz?dzenia.